top of page

Algemene Voorwaarden

 

Tot stand gekomen op 11 maart 2021, Boxmeer

 

Algemene Voorwaarden Gebruiker, gevestigd aan Begijnenstraat 15, 5831 EM, Boxmeer, ingeschreven bij de KvK onder nummer 69768994.
 

Artikel 1 DEFINITIES

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Mieke Kuilman haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.
1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Mieke Kuilman heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Mieke Kuilman zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Mieke Kuilman.
1.3 Mieke Kuilman: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Ede onder nummer 69768994 levert Mieke Kuilman diensten op het gebied van consultancy, (online) trainingen en workshops.
1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Mieke Kuilman haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Mieke Kuilman kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

 

Artikel 2 WERKINGSSFEER
2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst, gesloten tussen Gebruiker en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Gebruiker en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
2.5 Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.6 Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Gebruiker zijn overeengekomen.


Artikel 3 AANBIEDINGEN EN/OF OFFERTES
3.1 Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.2 Alle aanbiedingen en/of offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld, vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
3.3 Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.


Artikel 4 OPDRACHTVERLENING

4.1 Offertes van Mieke Kuilman zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Mieke Kuilman is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Mieke Kuilman zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Mieke Kuilman te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
4.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Mieke Kuilman niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.
4.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Mieke Kuilman, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.
4.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Mieke Kuilman uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Mieke Kuilman, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Mieke Kuilman een aanvang is gemaakt.


Artikel 5 TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

5.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Mieke Kuilman de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

Artikel 6 INSPANNINGSVERPLICHTING

6.1 Mieke Kuilman zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Mieke Kuilman niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.


Artikel 7 AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

7.1 Alle aanbiedingen van Mieke Kuilman hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Mieke Kuilman is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Mieke Kuilman zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 8 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

8.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Mieke Kuilman overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Mieke Kuilman verschuldigd.
8.2 Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Mieke Kuilman. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
8.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Mieke Kuilman nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Mieke Kuilman daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Mieke Kuilman op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.
8.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Mieke Kuilman.

Artikel 9 TARIEVEN, KOSTEN, PRIJZEN EN BETALING

9.1 In de offerte van Mieke Kuilman staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Mieke Kuilman voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
9.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.
9.3 Wanneer betaling bij aanvang van de opdracht is overeengekomen, houd opdrachtnemer zich het recht voor de werkzaamheden voor de opdracht uit te stellen, totdat deze betaling is ontvangen. In afwijking van artikel 3 lid 4 laatste volzin, beginnen eventuele uitvoeringstermijnen ex artikel 5 te lopen op zijn vroegst te lopen na ontvangst van deze betaling.

Artikel 10 FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

10.1 Het honorarium van Mieke Kuilman en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Mieke Kuilman steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Mieke Kuilman kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
10.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
10.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Mieke Kuilman over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Mieke Kuilman worden opgeschort, dit zonder dat Mieke Kuilman dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Mieke Kuilman in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
10.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Mieke Kuilman of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Mieke Kuilman te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
10.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Mieke Kuilman gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
10.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Mieke Kuilman plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Mieke Kuilman gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

Artikel 11 ANNULERINGSVOORWAARDEN

11.1 Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op de 1-1 trajecten en online programma's.
11.2 Indien de Opdrachtgever zich voor een traject of programma heeft ingeschreven, heeft de opdrachtgever het recht het traject of het programma te annuleren.
11.3 De opdrachtgever is bevoegd een overeenkomst schriftelijk te annuleren tot 4 weken voorafgaand aan de aanvangsdatum (of een ander moment dat schriftelijk is overeengekomen). In dat geval is de opdrachtgever wel administratiekosten van 10% van de totale kosten van het traject of programma verschuldigd en wordt het door de opdrachtgever betaalde bedrag onder inhouding van deze administratiekosten door Mieke Kuilman geretourneerd. Bij annulering binnen 4 weken voorafgaand aan de aanvangsdatum (of een ander moment dat schriftelijk is overeengekomen) is het volledige bedrag verschuldigd.
11.4 De cursus, training, workshop of leertraject kan niet tussentijds worden beëindigd. Er bestaat in dat geval geen recht op teruggave van het pro rata betaalde cursusgeld.
11.5 Indien de Opdrachtgever de overeenkomst na aanvang van de cursus, training, workshop of leertraject beëindigt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen en ontslaat dit de Opdrachtgever niet van haar toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen van de Opdrachtgever worden op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.
11.6 In geval van overmacht is de Opdrachtgever niet verplicht het volledige of een gedeelte van het Honorarium te voldoen.

Artikel 12 DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

12.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.
12.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

Artikel 13 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

13.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de opdrachtgever te worden bekend gemaakt.
13.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Mieke Kuilman desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
13.3 Mieke Kuilman mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Mieke Kuilman houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 14 AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Mieke Kuilman en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Mieke Kuilman geleverde zaken en/of diensten.
14.2 Daarnaast is Mieke Kuilman nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Mieke Kuilman rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

Artikel 15 INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

15.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Mieke Kuilman voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Mieke Kuilman. Datzelfde geldt ook voor de door Mieke Kuilman uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Mieke Kuilman. Op alle door Mieke Kuilman ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

Artikel 16 GEHEIMHOUDING

16.1 Mieke Kuilman is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Mieke Kuilman houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

Artikel 17 BIJZONDERE BEPALINGEN

17.1 Mieke Kuilman behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Mieke Kuilman.
17.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
17.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

Mieke Kuilman

bottom of page